Általános szerződési feltételek

Kérem, amennyiben igénybe szeretné venni szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen általános szerződési feltételeket képviselik

Ivanics Réka egyéni vállalkozó
8380 Hévíz, Fecske u. 58/3
Adószám: 63963744-1-34
E-mail: info@eponawebdesign.hu.

Péter Zoltánné egyéni vállalkozó
2400 Dunaújváros, Hold utca 8. 1/3.
Adószám: 68792105-1-27
Nyilvántartási szám: 52259982
E-mail: info@eponawebdesign.hu.

Weboldal készítéssel, webáruház készítéssel és grafikai munkákkal foglalkozunk. Grafikai munkáink névjegykártyák, szórólapok és statikus bannerek elkészítése ügyfeleink számára elérhető áron.

Szerződésünk nyelve: magyar

A megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik.

Honlap: https://eponawebdesign.hu/

1. Kérés

A megrendelő kérését levélben, vagy elektronikus úton juttathatja el a vállalkozóhoz. A kérés nem minősül szerződésnek.
A kérések feldolgozása hétköznapokon történik.

2. Visszaigazolás

A fejlesztők a kérésre maximum három munkanapon belül levélben, vagy elektronikus úton visszaigazolást küldenek. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás vagy termék egységárát, a beazonosításához szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás vagy az elkészítendő termék elkészítési határidejét.

A vállalkozás a visszaigazolással egyidejűleg elküldi a megrendelő részére a szerződési feltételeket is.

A megrendelő a visszaigazolástól számított öt munkanapon belül jogosult a vállalkozáshoz levélben vagy elektronikus úton küldött levében kérését megerősíteni, majd szerződéskötési szándékát jelezni. A határidő lejárta után az ajánlat érvényét veszíti.

3. Szerződés megkötése

A felek szerződést kötnek, ha az ajánlatkérő elfogadja a vállalkozás ajánlatát, és ezt a megküldött szerződés aláírásával is igazolja. A szerződés létrejötte, annak aláírásának napja.

4. Alakiságok

A felek között szerződés, illetve bármiféle megállapodás csak levélben vagy elektronikus úton történhet. Levélben vagy elektronikus úton történhet a szerződés, illetve bármiféle megállapodás módosítása is. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

Áraink bruttó árak, és minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonatkoznak.

5. Adatkezelés

A megrendelő hozzájárul, hogy a vállalkozás a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje.

6. Teljesítés helye

A teljesítés helye a vállalkozók székhelyei. A megrendelő a terméket a vállalkozó székhelyéről elektronikus úton juttatja el, teszi elérhetővé.

7. Teljesítés ideje

A munka kezdete a szerződés létrejöttétől, és meghatározott előleg befizetésétől, a vállalt anyag teljes (tartalom, képi anyag, tárhely adatok) vállalkozó részére történő átadásától számított.

A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) vállalkozás rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges.

Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli.

A teljesítés ideje a szerződésben meghatározott időpont.

A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

A vállalkozás a termék átadása során átadja a termékhez szükséges belépési adatokat. A megrendelő köteles ellenőrizni átvétel után a kért terméket vagy szolgáltatást, majd visszajelezni elfogadását. Elfogadott átvétel után panasszal nem élhet.

8. Számlázás

A vállalkozás a számlát a termék elfogadása esetén állítja ki, és küldi meg elektronikus úton. A megrendelő székhelyére, vagy az általa megadott telephelyre is megküldheti a számlát, ha erre a megrendelő külön írásban kéri.

9. Fizetési határidő

A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. nap.

10. Fizetés

A számla összege a szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlára és határidőre történő utalással fizethető ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozás részére a bankszámlán megjelenik.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes megfizetése esetén a fejlesztők jogosultak a szolgáltatást felmondani, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv szerint késedelmi kamatot felszámolni. Amennyiben a megrendelő a kitűzött határidőn belül nem fizet, úgy a fejlesztők jogosultak a szerződéstől elállni végrehajtási eljárást kezdeményezni.

11. Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok

A vállalkozók a díjuknak teljes összegű kifizetéséig a terméken, illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a tulajdonjogukat fenntartják.

12. Kapcsolattartás, kézbesítési vélelem

A megrendelő vállalja, hogy kapcsolatot tart a vállalkozással, vagy amennyiben ő nem képes erre, biztosít egy kapcsolattartót a gyors ügyintézés támogatására. A feleknek az egymással közlendő nyilatkozatukat egymás email címére kell küldeniük.

13. Mögöttes jogszabályok

A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

14. A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

15. Az általános szerződési feltételek módosítása

A vállalkozás az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozásnak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

16. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek 2019. január 25-én lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.

2019. január 25.